ระบบเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้

ระบบเครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้

ทำให้บ้านของคุณมีสุขภาพดี

สร้างบ้านและยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคุณและครอบครัวให้เป็นบ้านที่มีสุขภาพดี

ไม่ว่าแหล่งน้ำของคุณจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล คุณก็สามารถเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ทันที!

ลองนึกภาพความสะดวกสบายสูงสุด 5 หรือ 10 ปีของการเข้าถึงน้ำกรองที่สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านก๊อก ฝักบัว หรืออ่างอาบน้ำในบ้านของคุณทุกครั้ง ในชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายของเรา คงจะดีถ้าปราศจากความกังวลพื้นฐานและสำคัญเช่นนี้

ในฐานะเจ้าของบ้าน การติดตั้งระบบกรองน้ำทั้งหลัง (ระบบกรองน้ำทั้งบ้าน) จะช่วยให้เข้าถึงน้ำกรองคุณภาพดีที่สุดในบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบายจากทุกก๊อกน้ำ ฝักบัว และอ่างอาบน้ำ ซึ่งจะทำให้สุขภาพของครอบครัวหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของคุณดีขึ้น สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด น้ำที่ผ่านการกรองยังช่วยรักษาสภาพอุปกรณ์ในครัวเรือนของคุณ ทำให้การใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

เพียงให้เราทราบถึงความต้องการของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำระบบที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับคุณ!

เลือกประเภทน้ำของคุณ

ฉันได้รับบิลค่าน้ำ

น้ำของฉันมาจากบ่อน้ำ

น้ำประปา

RHINO® 1,000,000 Gallons
RHINO® 1,000,000 Gallons

เครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดสารคลอรีน ตะกั่ว สารปรอท สารกำจัดศัตรูพืช สาร VOCs และสารเจือปนอื่นๆ โดยมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 1,000,000 แกลลอน หรือยาวนานถึง 10 ปี

ตัวเลือกเพิ่มเติม:

  • + เครื่องกรองน้ำที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำกระด้างได้
  • เครื่องกรองน้ำ UV

 

ป้องกันการปนเปื้อนจากตะกรันและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ในบ้าน ปลอดสารเคมี หรือเกลือที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

กำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ให้คุณได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย หายห่วง

RHINO® 1,000,000 Gallons +UV System
RHINO® 1,000,000 Gallons +UV System
RHINO® 1,000,000 Gallons + Salt-Free Water Conditioner +UV System
RHINO® 1,000,000 Gallons + Salt-Free Water Conditioner +UV System
Salt-Free Whole House Water Softener Replacement
Salt-Free Whole House Water Softener Replacement
Rhino® Replacement Filter 1,000,000 Gallons
Rhino® Replacement Filter 1,000,000 Gallons
UV Replacement Lamp
UV Replacement Lamp
UV High Flow Replacement Lamp
UV High Flow Replacement Lamp

น้ำจากบ่อน้ำ

Rhino® Well Water with UV
Rhino® Well Water with UV

เครื่องกรองน้ำรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับน้ำจากบ่อน้ำโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรียและสารปนเปื้อนอื่นๆที่มักพบในบ่อน้ำ เครื่องกรองน้ำ UV สามารถกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% เพื่อให้คุณได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ ใสสะอาด มั่นใจปลอดภัย 100% มีอายุการใช้งานสูงสุด 500,000 แกลลอน หรือยาวนานถึง 5 ปี

ตัวเลือกเพิ่มเติม:

  • + เครื่องกรองน้ำที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำกระด้างได้

 

ป้องกันการปนเปื้อนจากตะกรันและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ในบ้าน ปลอดสารเคมี หรือเกลือที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

Complete Well Water Systems 500,000 Gallons
Complete Well Water Systems 500,000 Gallons
Rhino® Replacement Filter 1,000,000 Gallons
Well Water Replacement Filter 500,000 Gallons
Salt-Free Whole House Water Softener Replacement
Salt-Free Whole House Water Softener (Well/400)
UV Replacement Lamp
UV Replacement Lamp
Salt-Free Whole House Water Softener Replacement
RHINO® Well Water Replacement Tank Replace every 5 years
AQT whole house filtration

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เพลิดเพลินกับการดื0มนํ3าที0มีคุณภาพ ปราศจากกลิ0นและไร้สารเจือปน

เครื0องกรองนํ3าของ Aquasana ไม่ไดเ้ปลย ี0 นใหค้ ุณกลายเป็นสดุ ยอดเชฟแต่จะทําใหเ้พอ ื0 นๆสงสั ยว่า อะไรคือเคล็ดลับในการทําอาหารเลิศรสของคุณ

อาบน ํ3 าทม ี0 คี ุณภาพดเีพอ ื0 สขุ ภาพผวิทเ ี0 นียนนุ่มและสขุ ภาพผมทชี0 มุ่ ชน ื0 อย่างเห็นไดช้ ั ด

สารคลอรนี ในน ําเป็นตัวการทําใหเ้สอ ื ผา้หม่นหมอง ยดื อายุการใชง้านของเสอ ืผา้ (และประหยัดเงิน) ดว้ยเครอ ื งกรองน ําชันดี

หมดปัญหาท่อประปาทีเต็มไปด ้วยการสะสมของคราบตะกรัน เครอ ืงกรองน ําจะชว่ ยยดื อายุการใชง้านของเครอ ืงซั กผา้ เครืองทํานําอุ่น เครอ ืงลา้งจานและเครอ ืงใชอ้ น ืๆในบา้น

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา