Acceptance of Terms of Conditions

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชม www.aquasana-thailand com เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Arcadius Co. Ltd. (“ Arcadius”,“ our”,“ us”,“ we”, website”)

โดยการดูใช้เข้าถึงเรียกดูหรือส่งเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ บนเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อจำกัดความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ Arcadius Co. Ltd.

ในการใช้เว็บไซต์รวมถึงการเสนอซื้อผ่านเว็บไซต์คุณ:

 • ตกลงที่จะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจรบกวนเว็บไซต์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน
 • ยินยอมให้ Arcadius Co. Ltd ตามดุลยพินิจของตนตรวจสอบและ จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ
 • ยอมรับว่าคุณใช้เว็บไซต์โดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง
 • อย่าพยายามหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

คำเตือน

 • Arcadius Co. Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับจากการใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการพังทลายหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์
 • Arcadius Co. Ltd ไม่ได้รับรองว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้นอกประเทศไทย
 • ไม่มีการนำเสนอรูปภาพสินค้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โดยไม่มีราคาโฆษณาข้างภาพ
 • ภาพถ่ายเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากสินค้าที่อธิบายหรือเสนอขาย
 • เว็บไซต์อาจแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Arcadius Co. Ltd รวมถึงในช่วงโปรโมชั่นกิจกรรมและการแข่งขัน (“ การโฆษณาของบุคคลที่สาม”) ไม่มีการรับรองหรือรับประกันโดย Arcadius Co. Ltd เกี่ยวกับการโฆษณาของบุคคลที่สามและคุณยอมรับว่า Arcadius Co. Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับจากการเป็นตัวแทนข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ใน การโฆษณาของบุคคลที่สาม
 • ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตทั้ง บริษัท Arcadius Co. Ltd หรือพนักงานหรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการผลิตหรือการส่งมอบเว็บไซต์นี้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงโดยบังเอิญผลที่ตามมาทางอ้อมหรือการลงโทษใด ๆ ค่าใช้จ่ายความสูญเสียหรือหนี้สินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ทุกสิ่งในเว็บไซต์นี้จัดเตรียมไว้ให้คุณ“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการค้าขายกรรมสิทธิ์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาใด ๆ ที่อ้างถึงกราฟิกโลโก้ไอคอนปุ่มรูปภาพวิดีโอเอกสารและข้อมูลของ Aquasana เป็นทรัพย์สินของ Aquasana หรือผู้จัดหาเนื้อหาและ Arcadius Co. Ltd ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านี้ในความสามารถของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

คุณรับทราบว่าการจัดการใด ๆ ของพวกเขาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เป็นของ Arcadius Co. Ltd และสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและจะต้องไม่นำไปใช้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยราชอาณาจักรไทยและกฎหมายระหว่างประเทศและไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ให้สิทธิ์คุณในการใช้สิทธิ์ใด ๆ

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความว่าเป็นการแนะนำให้ใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ Arcadius Co. Ltd ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

คุณสามารถดูเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นและอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์คุณไม่สามารถทำซ้ำแก้ไขแจกจ่ายจัดเก็บส่งเผยแพร่หรือแสดงภายในเว็บไซต์อื่นหรือสร้างด้วยวิธีใด ๆ งานลอกเลียนแบบจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือทำการค้าข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Arcadius Co. Ltd หรือในกรณีที่เป็นเนื้อหาของบุคคลที่สามจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหานั้น

คุณไม่สามารถแก้ไขหรือคัดลอกโครงร่างหรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์นี้หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือโค้ดใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และห้ามไม่ให้คุณแยกส่วนหรือแยกชิ้นส่วนทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามค้นหาหรือเข้าถึงซอร์สโค้ดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

หากคุณติดต่อหรือสื่อสารกับ Arcadius Co. Ltd คุณจะมอบใบอนุญาตทั่วโลกที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ถาวรไม่ผูกขาดไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกในการใช้คัดลอกแสดงและแจกจ่ายเนื้อหาของการสื่อสารของคุณและเพื่อ เตรียมผลงานลอกเลียนแบบของเนื้อหาหรือรวมเนื้อหาไว้ในผลงานอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเผยแพร่คำรับรองบนเว็บไซต์นี้และการพัฒนาแนวคิดและข้อเสนอแนะของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์เนื้อหาหรือทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งบุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Arcadius Co. Ltd และ Arcadius Co. Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง Arcadius Co. Ltd ให้ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้นและการรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความว่า Arcadius Co. Ltd รับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยยอมรับความเสี่ยงเอง ภายใต้สิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ Arcadius Co. Ltd ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องคุณค่าความถูกต้องตามกฎหมายหรือวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณควรอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลอื่นทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชมอย่างละเอียด

Arcadius Co. Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

ความปลอดภัย

Arcadius Co. Ltd ไม่สามารถรับประกันสิ่งต่อไปนี้:

 • ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ
 • ข้อมูลที่คุณได้รับจาก Arcadius Co. Ltd จะปลอดภัยปราศจากไวรัสหรือไม่สร้างความเสียหายหรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณควรทำตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของระบบของคุณเมื่อใช้เว็บไซต์ Arcadius Co. Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณประสบจากไวรัสรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น ๆ

โปรดรายงานไปยัง Arcadius Co. Ltd หากสงสัยว่ามีการรบกวนหรือความเสียหายต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

ผลิตภัณฑ์และการวางจำหน่าย

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อรักษาสินค้าคงคลังที่ถูกต้องของสินค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราอย่างไรก็ตามในบางครั้งสินค้าบางรายการอาจหมดหรือไม่สามารถใช้งานได้

แสดงบนจอภาพของคุณ

คำแนะนำและข้อมูลทางเทคนิค

คำแนะนำคำแนะนำข้อมูลข้อมูลทางเทคนิคข้อกำหนดภาพวาดคำอธิบายภาพประกอบขนาดความช่วยเหลือหรือบริการที่จัดทำโดย Arcadius Co. Ltd ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะได้รับโดยสุจริตและเชื่อโดย Arcadius Co. Ltd ว่าเหมาะสม และเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามคำแนะนำคำแนะนำข้อมูลข้อมูลทางเทคนิคข้อกำหนดภาพวาดคำอธิบายภาพประกอบขนาดความช่วยเหลือหรือบริการที่จัดทำโดย Arcadius Co. Ltd ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดทำโดย Arcadius Co. Ltd นั้นเป็นเพียงข้อมูลโดยประมาณเท่านั้น ข้อมูลภายในไซต์นี้และลิงก์ทั้งหมดนำเสนอเพื่อจุดประสงค์ด้านสุขภาพและการศึกษาเพื่อสุขภาพเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับวินิจฉัยสั่งยาหรือรักษาอาการเจ็บป่วยใด ๆ การใช้คำแนะนำใด ๆ ในที่นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ชมและความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียว คุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อนตัดสินใจเข้าร่วมในการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือโปรแกรมเสริมใด ๆ

หากคุณมีปัญหาทางการแพทย์โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อนที่จะเริ่มเข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพดีท็อกซ์หรือออกกำลังกาย หากยังคงมีอาการอยู่หรือคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรให้ปรึกษาแพทย์ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขภาพโดยทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์

ราคา

ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเราเป็นราคาบาทไทยและจะคิดเป็นเงินบาทไทย ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับการจัดส่งทั่วประเทศไทยเท่านั้น

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์

Arcadius Co. Ltd ขายเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในบ้านและสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ (รวมเรียกว่า“ สินค้า”) ให้เฉพาะบุคคลและหน่วยงานที่สามารถซื้อและเป็นเจ้าของรายการดังกล่าวได้อย่างถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลเฉพาะที่พวกเขาอาศัยอยู่ การซื้อสินค้าของเราไม่ว่าจะด้วยตนเองทางโทรศัพท์ทางไปรษณีย์ทางโทรสารหรือทางอินเทอร์เน็ตจะผูกมัดคุณกับทายาทของคุณผู้มอบหมายผู้รับโอนและตัวแทนส่วนบุคคลตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อคุณสั่งซื้อและซื้อสินค้าจากเราแสดงว่าคุณบรรลุนิติภาวะในการซื้อสินค้าที่สั่งซื้อและสามารถซื้อและเป็นเจ้าของสินค้าได้ในรัฐมณฑลและ / หรือเมืองที่คุณอยู่ ด้วยการเสนอขายสินค้า Arcadius Co. Ltd ไม่รับรองหรือรับประกันว่าผู้ซื้อรายใดรายหนึ่งสามารถซื้อเป็นเจ้าของหรือครอบครองสินค้าที่สั่งซื้อได้ตามกฎหมาย
 2. สินค้าใด ๆ อาจเป็นอันตรายหากใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือโดยประมาท เมื่อคุณซื้อสินค้าจากเราคุณยอมรับว่าคุณจะใช้สินค้าที่ซื้ออย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดกฎความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับและสามัญสำนึกที่ดี คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าคุณจะฝึกอบรมและดูแลผู้เยาว์ในการใช้สินค้าใด ๆ และคุณจะดำเนินการตามขั้นตอนที่อาจมีความจำเป็นตามสมควรหรือตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าอยู่ในมือของผู้เยาว์และบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกฝนและ / หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 3. เมื่อคุณซื้อสินค้าจาก Arcadius Co. Ltd คุณตกลงที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับและ / หรือที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของและการใช้สินค้าของคุณและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือให้ Arcadius Co. Ltd ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยบุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลต่อ Arcadius Co. Ltd ที่เกี่ยวข้องกับและ / หรือที่เกิดจากการเป็นเจ้าของและ / หรือการใช้สินค้าของคุณ
 4. Arcadius Co. Ltd พยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสินค้าอย่างถูกต้องผ่านภาพถ่ายราคาและสำเนา บางครั้งเราทำผิดพลาด หากเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุด
 5. โปรดทราบว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยรักษารักษาหรือป้องกันโรคหรือภาวะใด ๆ หากคุณมีปัญหาทางการแพทย์โปรดปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวของคุณ
 6. คำรับรองใด ๆ จากผู้ใช้ในประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสุขภาพทางเลือกเป็นกรณีเฉพาะและไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ดังกล่าวจะได้รับประสบการณ์หรือรู้สึกได้โดยบุคคลที่ไม่ซ้ำกันทุกคน ประสบการณ์ของผู้ใช้ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ เป็นกรณีเฉพาะและไม่มีการรับประกันว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเห็นหรือประสบความสำเร็จได้จากทุกธุรกิจ บริษัท หรือบุคคลทั่วไป

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

การรับประกันสินค้า

Arcadius Co. Ltd เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Aquasana อย่างเป็นทางการ Arcadius Co. Ltd ไม่ให้ความคุ้มครองการรับประกันสินค้า หากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องขณะใช้งานในประเทศตามปกติภายในระยะเวลารับประกันที่เสนอโดย Aquasana Inc. ผู้บริโภคต้องติดต่อโดยตรงกับ Aquasana https://www.aquasana.com/warranty

เมื่อมีการขายสินค้าใด ๆ ให้กับผู้บริโภคการติดต่อใด ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้นจะตรงกับ Aquasana Arcadius Co. Ltd จัดจำหน่ายเฉพาะสำหรับการซื้อสินค้า Aquasana บางส่วนเท่านั้น

ในกรณีที่ระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์หมดอายุลงหรือหากผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณสมบัติตามการรับประกันการบริการการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนผู้บริโภคอาจยังคงซื้อชิ้นส่วนทดแทนได้เมื่อมีจำหน่ายผ่าน Arcadius Co. Ltd.

โปรดดูนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของเรา

กฎหมายที่บังคับใช้

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในราชอาณาจักรไทย ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับว่าศาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะจัดการกับข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและเราและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยจะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ

การจัดส่งและการจัดส่ง

We will process your delivery within the next 48 business hours upon your payment.

The starting cost of delivery and shipping within Thailand is 150 Thai Baht for any parcel below 2 kg and according to your location.

Cost to a destination other than Thailand will be evaluated according to the total weight of the parcel and the means of shipping agreed with Customers.