OptimH2O® Reverse Osmosis + Claryum® Carbon and Claryum® Filter Replacements

฿3,030

ไสก้รองสําหรับ OptimH2O® Reverse Osmosis + Claryum®

มีสินค้า

คำอธิบาย

ไสก้ รองสํา หรับ OptimH2O® Reverse Osmosis + Claryum® ไสกรอง ้ Claryum®ใชถ้ านก ่มมันตัและต ์ วเร ั งปฏ ่ กิ ริยาิ เพอกรองสารอ ื่ นทร ิ ยี์ และคลอรนีการแลกเปลยนไอออนและการกรองย ี่ อยไมครอนจ ่ ัดการกบั โลหะหนักและการกรองแบบคดเล ัอกย ืงคงร ั ักษาแรธาต ่ทุดี่ตีอส่ขภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

3 เหตุผลที่เลือกเรา

3 เหตุผลที่เลือกเรา

hand of scientist holding flask with lab glassware

ผ่านการทดสอบและรับรอง

ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนนับล้าน NSF ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน NSF / ANSI 42,53 (รวม P473) และ 401

environment Earth Day

มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม

มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

water dropping from a hand

ไม่มีการเติมสารเคมี

เนื่องจากความตั้งใจที่จะกรองสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราจึงไม่ได้เติมสารเคมีใด ๆ ในกระบวนการกรอง สิ่งที่อยู่ในน้ำของคุณเป็นเพียงน้ำ

© Copyright 2021. Arcadius Co., Ltd. All rights reserved​